Chia sẻ nhận định thị trường tiền điện tử

Thảo luận trong 'Top 100 coin' bắt đầu bởi TradeCoach, 28/6/19. Trả lời: 62,795 Xem: 1,616,647.

 1. FirtistNahhme
  Ngĩ xg thì sell chết giàng ơi di m
   
 2. Timtinguyhhen
  Muốn bỏ quá.nhưng đu đỉnh 13056 roi
   
 3. cngtiuyn
  Má cái đà ngang nghi quá chốt lỗ r
  Tự nhiên ham hố chi chạy vô chạy ra mất giàng ơi nó fee... 0.2
   
 4. BitticoinhhIrW
  :white_check_mark: Thе big nеws of thе dаy!:rocket: Zuсkеrbеrg (сrеаtor of Fасеbook) hаs lаunсhеd thе long-аwаitеd sаlе of his :libra: Librа сryptoсurrеnсy for ordinаry usеrs. It will bе usеd to trаnsfеr monеy within thе Fасеbook аnd Tеlеgrаm аppliсаtions аnd to pаy for goods in pаrtnеr storеs. Or simply sеll on thе stoсk еxсhаngе аnd еxсhаngе it for dollаrs. :rocket: Onе tokеn сost 0.08$ now. Thе priсе will inсrеаsе аs thе tokеns run out. Most likеly, within а сouplе of dаys, thе priсе will bе fixеd аt thе lеvеl of $10-20 pеr onе :libra: Librа tokеn.:libra: Librа will work on its own bloсkсhаin, thе priсе of thе tokеn will bе supportеd by а sеt from bаnk dеposits аnd short-tеrm govеrnmеnt sесuritiеs in Librа Rеsеrvе. :rocket::rocket: Thе right to mаkе dесisions will bе аssignеd to thе аssoсiаtion Librа Assotiаtion, аnd Fасеbook will rеtаin lеаdеrship ovеr Librа until thе еnd of 2019. :rocket::rocket: You саn pаrtiсipаtе in thе prе-sаlе of tokеns on thе offiсiаl wеbsitе. :rocket:
   
 5. LXutinNghhha
  Chào cm
   
 6. ThutiLng
  Binance nhiều lúc đăng nhập bằng điện thoại vô giao diện website mới của nó là nó đẩy văng ra. Mà chỉ vô bằng giao diện đó thì mới chơi margin được. Khốn nạn vl.
   
 7. LXutinNghhha
  :dkmsml: nó có cho margin bằng đt đâu
   
 8. AnhtiTrn
  Các bạn cho mình xin link tải app binance với
   
 9. dantihnguhhyen
  zill muc dc nua ko ae
   
 10. PhotingNghhuyn
  từ đang rsi h1 h4 cao. canh con khác đi
   
 11. dantihnguhhyen
  ok bạn
   
 12. TAKtiAHAShhHI
  Múc aion
  Về vùng mua
   
 13. LeDtianh
  Cười đểu vậy bác Zil :c))))
   
 14. Domtiino1hhtra
  Season chưa
  Đóng nến tháng ( đây là cơ hội thoát hàng hay là cơ hội cuối lên thuyền các ae ?????
   
 15. SamtiuenLhhe
  Trò gì đây các bác :c)))))
   

Chia sẻ trang này lên mạng xã hội:

Đang tải...